Проектът „Да се храним разумно!“ подкрепя Екоучилища от девет страни-членки на ЕС в изследването на начини за по-отговорен избор на храна. Защото нашите избори могат да променят света към по-добро.

 ЦЕЛИТЕ НА ПРОЕКТА:

  Отговорната консумация на храна означава  съзнателен избор на храната, която изяждаме като внимаваме за екологичните, социалните, културните, политическите и икономическите аспекти на нашите решения, свързани с глобалните нужди на хората и планетата, като подобряваме качеството на живот на отделния потребител и на обществото като цяло.  

Трябва да се съобразяваме със следното:

·        Да се храним с по-малки количества, но по-качествено

·        Да подбираме местни, сезонни и органични храни

·        Да заместваме местните ястия с вегетариански  по-често

·        Да подбираме храни, които не ощетяват хората и планетата (вода, почва, екосистеми, климат)

·        Да търсим разнообразието в храненето

·        Да внимаваме с палмовото масло

·        Да спрем изхвърлянето на храната

 

 

Проектът "Твоят час"

През учебната 2016/2017 година започва реализацията на проект BG05M20P001- 2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час) - фаза I“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания и умения, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище, чрез:

 • развитие на уменията за учене, компетентностите, творческите и спортните способности на учениците в тематични области, извън включените в задължителната училищна подготовка;

 • преодоляване на обучителни затруднения по учебни предмети от учебния план;

 • повишаване на образователните постижения в определени научни области;

 • включване на по-голям брой ученици в извънкласни дейности посредством създаване на условия за провеждане на междуучилищни изяви и инициативи.

Продължителността на проекта е до 31 октомври 2018

Документи по проекта: drive.google.com/drive/folders/0ByM9rU1Quqbpb21hTE5CUkhzakk?usp=sharing

Проекти през учебната 2016/2017 г.

MOVE WEEK - Движението е живот. Открийте вашето движение! MOVE Week (29.09 – 05.10 ) е една седмица пълна с възможности да откриете ползите от активния начин на живот, да намерите нови приятели, да промените живота си! Има спорт подходящ за всеки, просто трябва да откриете вашата форма на активност и да и се насладите! 
 
 

Проекти през учебната 2014/2015 г.

 • Работим по проект "Litter Less" - "Да намалим отпадъците" на Фондация "Wrigley"  и  с партньорството на Програма " Екоучилища" с ръководител Йовка Танчовска, която е  носител на сертификат от Техническия университет в Дрезден за разработен минипроект "Моят въглероден отпечатък" във връзка с обучението по Програма "Transport learning" .

От 10.12.2014г. училището ни работи по проект „Litter less“-   „Да намалим отпадъците“в партньорството на Програма Екоучилища  и фондация  „Wrigley“. По проекта бяха закупени цветни кошчета за разделно събиране на отпадъците  и информационни  табели, забраняващи разхождането на кучета в двора на училището. Учениците събраха и предадоха в Деня на Екоучилищата  хартия за рециклиране. Изработени бяха много оригинални творби от отпадъци. Учениците от клуб „Природа и здраве“  изрисуваха торбички за многократна употреба.

Хепанинга, посветен на Деня на Земята 22 април, беше изпълнен с много емоции. По-малките ученици представиха ревю на дрехи от отпадъци.Проведоха се състезателни игри, свързани с уменията за разделно събиране на отпадъците. На празника беше представен официалния Екокод на училището по проекта „Да намалим отпадъците“. Сборна формация изпълни песента „Ще бъде“, а под нейния съпровод ученици от клуб „Веселите четки“ изработиха плакат  и поставиха своите отпечатъците си като акт на съпричастност към целите на проекта.

"Ще бъде"

 

 • Проект от Националната кампания „За чиста околна среда – 2013 г.“ – тема „Обичам природата – и аз участвам“  

                Основната цел на проекта „Мисия: чиста околна среда“ е да предизвика в учениците интерес към природните науки, ще формират екелогична култура и ще обогатят познанията си по отношение на околната среда и човешкото здраве.  Това каза директорът на училището Татяна Вангелова. По думите й това е и възможност да се провокира в учениците желание за дългосрочна професионална изява в сферата на екологията.

          Проектът предвижда да се подобри качеството на материалната база чрез оборудване с мултимедия на два кабинета – по природни науки в прогимназиален курс и кабинет за дейности по интереси в начален курс. Новото оборудване ще се използва за онагледяване на уроците по общообразователни предмети и клубните дейности по екология. Ще бъдат закупени микроскопи за кабинета по природни науки за лабораторни занятия в часовете по Човекът и природата и по Биология и опазване на околната среда. Ще бъде осигурен и ученически комплект за експериментална работа в часовете по Човекът и природата, чрез който учениците ще могат на практика да приложат наученото по отношение на замърсителите на въздуха, водата и почвата и да наблюдават техният ефект върху околната среда.

          В програмата са включени отбелязване на Международен ден на водата с  изследване на основни показатели за състоянието на водите на река Марица и чеднмаве на Международния ден за опазване на биологичното разнообразие под мотото «Всеки ден е ценен».

          Очаквам, че проектът ще повиши интереса на учениците към природните науки, коментира и кметът на район «Западен» Десислава Желязкова. Тя подчерта, че в тази връзка в Деня на Земята – 22 април сще бъдат организирани екосъстезание между сборни отбори с ученици от прогимназиален и начален курс, включени в извънкласни форми по екология. Кабинетите с новото оборудване ще бъдат открити на 5 юни – Международен ден за опазване на околната среда със съпътстваща демонстрация „Животът във водната капка”.       Проектът обхваща всички 220 ученици на учебното заведение от 1 до 7 клас, като  част от тях са членове извънкласните форми с екологична насоченост – СИП по Екология, Клуб „Екознайко” и Клуб „Скаути”, добави Татяна Вангелова. Общата стойност на проекта е 5000 лева и ще се финансира по ПУДООС.

          През последните 12 години ОУ “Елин Пелин“ се утвърди  като иновативен център за екологично образование и е едно от двете екоучилища в града. От 2000 г. е член на международна програма „Екоучилища“, включваща 49 държави от целия свят.

 

 • Проект "Въглеродни детективи" 

    Учениците от ІI-ри клас работят по проект "Въглеродни детективи" на фондация "Тайм". Това е проект, който помага на училищата да намалят въглеродния си отпечатък.

   В първи клас те се запознаха с видовете енергия. Набелязаха се мерки за пестене на Енегията. Една от тях е своевременното изключване на осветлението. Всеки ден те регистрираха какво е времето от тяхна гледна точка на светлината - мрачно, сиво, ясно. Изработиха стикери "Изключи ме", които напомнят на учениците навреме да изключват осветлението.

 • Проект "УСПЕХ"

    Дейностите на проект УСПЕХ, целящи осмисляне свободното време на учениците в ОУ "Елин Пелин" - сформирани са 8 групи:

 • Клуб „Екознайко”, в който 11 деца от училището ще развиват своите знания в областта на Здравословния начин на живот

 • Клуб „Скаути”, в който 15 деца, на възраст 12-13 години ще развиват своите Комуникативни умения на роден език
 • Клуб „Пътешественик” – 12 деца ще развиват Комуникативни умения на чужд език

 • Клуб "В дълбините на компютърния свят”, който има за цел да разшири познанията на учениците за различни компютърни програми и приложения.
 • Студио "Звездици",
 • Клуб "Знание и успех - Питагор”, който има за цел да оформи у учениците Умения за работа в областта на математиката
 • Клуб "Златна топка”, в който учениците ще развиват спорните си умения.
 • Клуб "Посоки”

 

Целта на проекта е чрез специфични извънкласни и извънучилищни форми на работа да се повиши мотивацията на учениците за участие в образователно-възпитателния процес, съобразно техните интереси и потребности. Освен осмисляне на свободното време, проект УСПЕХ има за цел и да ограничи броят на преждевременно отпадащите от образователната система ученици и тези с деструктивно поведение.

Проект  УСПЕХ  на ОУ „Елин Пелин”е част от Проект „Да направим училището привлекателно за младите хора”, финансиран по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

ДРУГИ ПРОЕКТИ: