Проект № BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“  се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент Министерството на образованието и науката (МОН).

Основната цел на проекта е въвеждането и поддържането в национален мащаб и популяризирането на референтен модел за насърчаване на придобиването на по-голяма цифрова компетентност и въвеждането на системен и комплексен институционален подход на МОН за интегриране на образователните технологии, както и за насърчаване и мотивация за тяхното използване. С проекта се цели отварянето на образованието и образователните институции към дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая. 

 
През учебната 2019/2020 година в училището работиха два клуба: 
 
 

#НИЕ_ОТ_ЕЛИНА_JUNIOR и #НИЕ_ОТ_ЕЛИНА

 
Основната им цел бе pридобиване на дигитални компетенции, за ниво “самостоятелно ниво на владеене на дигитални умения”. Учениците се запознаха с усторйство и управление на компютъра, изработиха си правила и навлезнаха в дебрите на програмирането със Scratch.