Учебни програми

  • И днес ОУ "Елин Пелин" има достоен принос в образователното дело на град Пловдив. Неговият безспорен авторитет се дължи на качеството на учебно-възпитателната работа и на постигнатите високи резултати.

  • Разширена  подготовка на учениците е организирана в часове по български език и литература, английски език, математика.

  • Допълнителна  подготовка - 

  • ОУ "Елин Пелин" е носител на приза "Син флаг" за своята дейност в областта на екологичното образование. Учители и ученици от училището работят по проект "Екоучилище". По традиция, следвайки екологичната насоченост на училището, в начален курс децата получават знания и умения за общуване с природата в часовете по  Екология. Учениците се запознават с организации с природозащитна дейност, с някои закони за закрила на животните, с министерства, свързани с опазването на природата и околната среда, с начините за ограничаване на човешките дейности, които вредят на животните и околната среда.

  • С цел получаване на по-добра подготовка, за най-малките ученици се предлага целодневна организация на учебния ден. Учениците от І до ІV клас по желание на родителите посещават ГЦДОУД. Там под ръководството на учителите те доусвояват учебния материал и пишат домашните си работи. Така времето на учениците преминава пълноценно през самоподготовка, организиран отдих и физическа активност и занимания по интереси.

  • Училището е едно от първите в града, работещо по проект „Иновативни училища” на Световния образователен форум, а от 2017/2018 учебна година е включено в списъка на Иновативните училища в страната.

  • В училище се използват съвременни методи и техники на преподаване. Оборудвано е изцяло със съвременни технологии – интернет, мултимедия, интерактивни дъски и образователен софтуер. Високото ниво на знания, умения и компетентности учителите се поддържат с участия в  педагогически форуми и конференции, където споделят постижения и усвояват опита на свои колеги от страната. Основната цел на ОУ „Елин Пелин“ е възпитаване на младия човек като носител на иновативни идеи.

  • ОУ ”Елин Пелин се развива уверено, съхранявайки традициите и прилагайки новите иновационни методи на обучение. Чрез модерно обучение и възпитание изгражда личности с активна гражданска позиция. Стимулира както индивидуалността,  така и екипните проекти. Осигурява интегрирането на децата със специфични образователни потребности. Основно училище „Елин Пелин” участва в европейски и национални програми и проекти за обогатяване на материалната база и развитие на способностите на учениците.

  • През настоящата учебна година педагогическите специалисти ще продължават да работят усилено за въвеждане на новите информационни технологии в образованието. 

  • Учителите използват мултимедийното представяне на учебния материал и се стремят да повишат качеството на преподаване. Проведените открити уроци  показват предимствата от интегрирането на информационните технологии в учебния процес по отношение на презентация и затвърждаване на знанията на учениците по различните учебни предмети.