Учебни програми

  • И днес ОУ "Елин Пелин" има достоен принос в образователното дело на град Пловдив. Неговият безспорен авторитет се дължи на качеството на учебно-възпитателната работа и на постигнатите високи резултати.
  • Разширената и Задължителноизбираемата подготовка на учениците е организирана в часове по български език и литература, английски език, математика, химия и опазване на околната среда.
  • Допълнителната и Свободноизбираемата подготовка е организирана в часове по музика, изобразително изкуство, математика, човекът и природата, както ипо история и цивилизация, география и икономика и биология и здравно образование за учениците в 7 клас.
  • ОУ "Елин Пелин" е носител на приза "Син флаг" за своята дейност в областта на екологичното образование. Учители и ученици от училището работят по проект "Екоучилище". По традиция, следвайки екологичната насоченост на училището, в начален курс децата получават знания и умения за общуване с природата в часовете по  Екология. Учениците се запознават с организации с природозащитна дейност, с някои закони за закрила на животните, с министерства, свързани с опазването на природата и околната среда, с начините за ограничаване на човешките дейности, които вредят на животните и околната среда.
  • С цел получаване на по-добра подготовка, за най-малките ученици се предлага целодневна организация на обучение. Учениците от І до ІV клас по желание на родителите посещават ЦДО. Там под ръководството на учителите те доусвояват учебния материал и пишат домашните си работи. Така времето на децата преминава пълноценно през самоподготовка, организиран отдих и спорт и занимания по интереси.
  • В началото на учебната 2013/2014 година в училищната сграда е обновен компютърния кабинет, оборудван със съвременна техника и връзка с Интернет. 
  • През настоящата учебна година педагогическият колектив на училището ще продължава да работи усилено за въвеждане на новите информационни технологии в образованието. 
  • Учителите използват мултимедийното представяне на учебния материал и се стремят да повишат качеството на преподаване. Проведените открити уроци  показват предимствата от интегрирането на информационните технологии в учебния процес по отношение на презентация и затвърждаване на знанията на учениците по различните учебни предмети.