НП "Без свободен час" - модул „Без свободен час в училище“ с цел създаване на условия за непропускане на учебно съдържание и на възможности за достатъчно учебно време за усвояването и осмислянето му чрез осигуряване на заместващи учители и други педагогически специалисти.

 

ОСНОВНИ ТЕМИ ПО ГРАЖДАНСКО И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕУЧЕБНА 2020-2021 ГОДИНА

НАЧАЛЕН ЕТАП

 1. Аз и моят свят
 2. Аз съм гражданин на моята държава
 3. Аз и света
 4. Аз и светът на възрастните
 5. Защита на живота и реакция в критична ситуация
 6. Човешкото тяло
 7. Разумното хранене
 8. Болестите
 9. Първа помощ

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

 1. Многообразие и идентичност на личността
 2. Права и отговорности на човека
 3. Гражданинът и светът
 4. Глобалните проблеми на съвременността
 5. Европейски институции
 6. Човешкият организъм. Жизнени процеси
 7. Хранене и здраве
 8. Здравни познания и хигиена
 9. Тютюнопушене, наркотици и алкохол
 10. Първа помощ при травми
 
 
.