Условия за форми на обучение на основание чл. 12, ал. 2 от ЗПУО

 

Всеки ученик или родител/настойник/попечител може да направи избор за съответната форма на обучение на ученика.

За учебната 2021/2022 година са утвърдени следните форми на обучение в ОУ „Елин Пелин“ гр. Пловдив:  

1. Дневна форма на обучение - учениците се записват по реда на училищния прием или при наличие на обявени свободни места след подаване на заявление до директора.

 

2. Индивидуална форма на обучение - организира се за отделен ученик след подаване на заявление и прилагане на съответните документи. Формата се организира за:

1. ученици, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия, определена в Закона за здравето, не могат да се обучават в дневна, вечерна или комбинирана форма за повече от 30 последователни учебни дни;

2. ученици, които по семейни причини желаят да завършат в други срокове обучението си за един или повече класове;

3. ученици с изявени дарби;

4. ученици със специални образователни потребности при условията на ЗПУО;

5. учениците в случаите :

/1/ ученик, ненавършил 16 години, чиято възраст надхвърля с повече от три години възрастта за съответния клас;

/2/ лице, навършило 16 години, което постъпва за първи път в училище;

/3/ лице, прекъснало обучението си за повече от три последователни учебни години;

/4/ лице, което не може успешно да завърши един и същ клас повече от три учебни години;

 

3. Комбинирана форма на обучение - включва обучение при условията и по реда на дневна форма и индивидуално обучение по един или няколко учебни предмета от училищния или индивидуалния учебен план.  Обучението в комбинирана форма се извършва след подаване на заявление и прилагане на съответните документи по училищния учебен план или по индивидуален учебен план.

Комбинирана форма на обучение може да се организира за:

1. ученик със специални образователни потребности;

2. ученик с изявени дарби;

3. ученик в класовете от основната степен на образование, преместен в училище, в което не се изучава чуждият език, който ученикът е изучавал преди преместването си, при условие че в населеното място няма училище от същия вид, в което този език да се преподава;

4. ученик в VІІ клас, преместен в училище, в което не се изучава учебен предмет от разширената подготовка, който ученикът е изучавал преди преместването си, ако преместването се извършва след началото на втория учебен срок.

 

4. Дневна форма на обучение в електронна среда от разстояние - на основание чл. 115а, ал.3 или ал.4, т.1, т.2 или т.3 от ЗПУО се подава заявление до директора на училището с приложени към него съответни документи (по здравословни или други уважителни причини).