Насоки за работа на системата на училищното образование през учебната 2020 – 2021 година в условията на COVID-19

01.09.2020 13:40

Уважаеми родители и ученици,
Предоставяме Ви публикуваните Насоки за работа на системата на училищното образование през учебната 2020 – 2021 година в условията на COVID-19 на сайта на Министерство на образованието и науката: https://www.mon.bg/bg/news/3976 

Екипът ни полага усилия за да създаването на безопасна и сигурна среда, както и на електронна среда за учене. В тази връзка се надяваме на разбиране относно разпределянето на паралелките, организацията на учебния ден по отношение на различно начало на учебните занятия и различен график на междучасията, провеждане на часове на открито, намаляване на ненужни предмети в коридори и класни стаи, регулиране влизането и излизането в сградата на училището, обособяване на зони за отделните паралелки в двора и др. подобни.

С конкретните ни решения за работа на системата на училищното образование през учебната 2020 – 2021 година в условията на COVID-19, ще бъдете запознати на предстоящите родителски срещи.